2019 Cheile Gradistei ETU Winter Triathlon European Championships


Total: 11 athletes.
Bib Name Country Run 1st Transition Bike Ski Finish Time Gender Rank Cat. Rank
54 Oleg Sukhodolin 21:22 0:38 27:25 19:32 1:08:56 3 1
25 Alexander Demin 22:24 1:24 31:20 22:52 1:17:59 17 5
62 Iskandar Shakhov 23:35 0:56 34:20 23:22 1:22:12 24 2
51 Valentin Cacina 20:57 0:47 37:21 23:17 1:22:21 25 2
61 Vladimir Musienko 24:57 0:59 35:10 24:57 1:26:01 30 3
28 Aleksei Nikiforov 28:14 1:20 34:56 26:18 1:30:46 33 6
84 Anna Artamonova 27:42 1:06 37:25 27:28 1:33:39 2 1
55 Andrey Gudalov 27:36 1:33 37:59 27:21 1:34:28 40 3
94 Zoia Tikhonova 26:15 0:47 50:46 26:56 1:44:42 7 1
87 Oya Gritskova 29:32 1:17 42:40 33:03 1:46:30 8 2
96 Nataliya Sila-Novitskaya 30:29 0:49 46:26 28:52 1:46:34 9 1

Total: 11 athletes.