Lupa Tó nyílt vízi úszásWielkiewicz Lara

Print diplomaGPS tracker
Bib 58
Nationality
HUN   
Club Kőbánya SC
Official Start 13:05:00
Personal Start -
. Speed Time Women
Finish Time 1:35 /100m 1:18:54 9

Timepoint Time Split Time Distance Speed Women
Lap 1 23:49 23:49 1.666 km 1:26 /100m 6
Lap 2 49:39 25:50 1.666 km 1:34 /100m 9
Finish Time 1:18:54 29:16 1.666 km 1:46 /100m 9