IronMan 70.3 Turkey


Összesen: 321 versenyző.
Rsz Név Nemzet. Swim 1st Transition Bike 2nd Transition Run Cél idő Nem. hely. Kat. hely.
799 Ruslan Slashchov 54:42 7:45 2:52:09 7:05 2:50:30 6:52:08 1131 86
602 Ekaterina Kichigina 40:58 6:06 3:12:25 4:33 2:48:19 6:52:20 205 33
1782 Damir Minulin 48:22 11:02 2:51:08 8:36 2:58:25 6:57:30 1138 14
991 Viacheslav Shustov 52:55 7:53 3:12:25 7:52 2:36:52 6:57:56 1139 219
518 NATALIA SAZONOVA 44:35 8:58 3:44:33 4:54 2:17:20 7:00:17 213 45
405 Aleksey Vladimirov 38:29 12:47 3:05:25 12:14 2:52:24 7:01:17 1144 139
1559 Mikhail Goryainov 50:10 6:54 2:54:33 4:03 3:16:23 7:12:01 1157 144
1808 Evgenii Balaev 49:51 7:16 2:54:23 4:11 3:16:22 7:12:01 1158 26
1806 Nadezhda Zherebtsova 52:23 8:47 3:40:04 5:07 2:29:15 7:15:32 220 27
500 Mariia Kalinina 45:59 8:51 3:30:00 9:03 2:41:55 7:15:46 222 48
395 Damir Fakhriev 53:50 9:14 3:25:08 8:40 2:41:14 7:18:04 1165 89
1494 Andrey Teslin 47:35 10:30 3:28:07 10:05 2:42:38 7:18:53 1166 250
648 Natalia Shtromback 40:44 4:03 2:37:08 2:58 - -
1575 Konstantin Kungurtcev 44:59 11:57 2:28:54 - - -
125 Alexey Bukleev 31:12 4:07 - - - -
928 alexandr liburkin - - - - - -
114 Kirill Goldovskii 31:47 3:21 2:29:52 2:13 - -
609 Natalya Morozova 31:48 3:18 2:30:00 2:06 - -
1293 MIKHAIl ZOTOV 55:34 8:41 3:38:13 6:04 - -
1487 Vitaly Spassky 34:21 4:18 2:20:37 2:33 - -
714 Ilya Ryzov 29:50 22:37 2:30:45 5:08 - -

Összesen: 321 versenyző.